fbpx

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi Çalışma Esasları

 1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 2. Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasına rehberlik etmek, izlemek, değerlendirmek.
 3. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 4. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen tüm komite (Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, Hasta Güvenliği, Eğitim ve Tesis Güvenliği Komiteleri) toplantılarına katılarak hasta güvenliği ve çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini takip etmek.
 5. Güvenlik Raporlama Sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 6. Birimleri adına çalışması uygun görülen ve Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen Bölüm Kalite Sorumluları ile Sağlıkta Kalite Standartları kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 7. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında verilmesi gereken eğitimleri organize edip, takibini yapmak.
 8. Gerekli durumlarda hizmet üretimi sırasında aksaklık olan konularla ilgili eğitimler organize edip, gerçekleşmesini sağlamak.
 9. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryasını yaparak gereklilik halinde yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini yapmak, yönetimin onayına sunmak.
 10. Hastanedeki tüm birimlerle koordineli çalışmalar yaparak bu birimlerin sistem ile ilgili gereklilikleri yerine getirip getirmediklerini kontrol etmek. Onlardan destek alarak sistemin sürekli iyileştirme yoluna gidilmesini sağlamak.
 11. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini takip etmek.
 12. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yapılan düzenlemelerin takibi amacıyla öz değerlendirmeleri planlamak, koordine etmek, değerlendirmek ve üst yönetime raporlamak.
 13. Renkli kod uygulamalarını (Mavi-Pembe-Beyaz-Kırmızı) düzenli olarak takip etmek, personel eğitimlerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak.
 14. Hasta/Hasta Yakını Memnuniyet Anketi (her ay) ile Çalışan Memnuniyet Anketlerinin (yılda 2 kez) yapılmasını sağlamak, analiz etmek ve raporlamak.
 15. Hizmet akışının çeşitli noktalarında kontroller yapmak.
 16. Yapılan kontrollerin gerekli kayıtlarını tutup arşivlemek. Tutulan raporları ilgili yerlere göndermek.
 17. Komite Toplantılarını, toplantı gününden en az 3 gün önce toplantı tarihini, saatini, gündemini katılımcılara iç haberleşme formu ile duyurmak.
 18. Komite Toplantıları sonucunda oluşturulacak toplantı tutanaklarını takip etmek.
 19. Yönetim Sistemleri ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve birime bilgi verilmesini sağlamak.
 20. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uymak.