fbpx

Hasta Hakları

 • Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda yeterince bilgilendirilecektir.
 • Hastanın modern teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisi konulacak, hasta isteğine bağlı olarak tedavisi ve bakımı eksiksiz yapılacaktır.
 • Personel, hastanın durumu ile ilgili gereken tıbbi özeni gösterecektir.
 • Hasta; sağlık durumu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, varsa alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları, hastalığın seyri ve neticeleri konusunda eksiksiz bilgilendirilecektir.
 • Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilecektir. Mahremiyete saygı gösterilmesi ile;
  a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmeler gizlilik içerisinde yürütülecektir.
  b) Muayene, teşhis, tedavi ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemler makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilecektir.
  c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilecektir.
  d) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmeyecektir.
 • Verilen sağlık hizmeti neticesinde edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.
 • Hastalar, dosyasında bulunan kayıt ve bilgileri doğrudan veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilecek veya bir kopyasını alabilecektir. Kopya elektronik ortamda CD, DVD üzerinde kimlik ve doğruluk kontrolleri yapılarak bilgisayar ortamında okunaklı olacak şekilde verilecektir.
 • Hasta dosyasının kopyası elektronik ortamdan alınacak çıktılar ve kağıt dosyaların bir örneği alınarak ta verilebilecektir.
 • Hastaların talep ettikleri kayıtlarda herhangi bir kayıt eksikliği yada tanımlama hatası varsa veya hasta açıklama talep ederse hasta dosyası Başhekim tarafından incelenecek, hastaya gerekli açıklamada bulunulacaktır.
 • Hasta ile ilgili tüm tıbbi bilgiler hekim ve bakımı yapan hemşire tarafından hastaya veya yakınına anlatılarak durumu hakkında bilgi verilecektir.
 • Yasal konular dışında, hasta sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine, yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir. Hasta isteğine uygun davranılacaktır.
 • Hastaların sağlık durumu hakkında verilecek bilgilerin kendisini etkileyeceğini düşünüyor ise bu konuda kendisine ve ailesine bilgi verilmemesini isteme hakkına sahiptir. Bu durum hasta bilgilendirme formuna kaydedilecektir.
 • Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası alınacak, hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınacaktır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmayacaktır.
 • Hasta doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğunu almak kaydıyla; kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddedebilir veya durdurulmasını isteyebilir. Hastanın isteğine göre hareket edilecektir.
 • Hastaların, yakınlarının ve ziyaretçilerin güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri alınacaktır.
 • Hastanenin imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınmış, uygun mekan belirlenmiştir. Bu mekan dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hastalara gösterilecektir.
 • Hastaya, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetleri verilecektir.
 • Görevli bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, şefkatli ve nazik şekilde davranacaktır.
 • Hizmetin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri söz konusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgiler verilecektir.
 • İnsan haysiyetine yakışır gereken her türlü hijyenik şartlar sağlanacak, gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin ber tarafı sürekli sağlanacaktır.